wieczory_nikodema

INTERNETOWE WIECZORY NIKODEMA

zgłoszenie zgłoszenie

Internetowe Wieczory Nikodema to propozycja dla tych osób, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniach Wspólnoty. Po wpisaniu się do grupy internetowej każdy otrzymuje pocztą elektroniczną materiały na każdy miesiąc. W każdym miesiącu są tylko dwa tematy. Początkujący powinien rozpocząć od pięciu „Tematów wstępnych”. Tematy materiałów przesyłanych pocztą elektroniczna są te same, które aktualnie przerabia się we wspólnocie, a zatem nie zaczyna się od pierwszego tematu w Katechizmie ani od pierwszej perykopy w Ewangelii (jeśli chodzi o Lectio divina). W miejsce „Rozmowy” wchodzi „Katecheza”. Jeżeli w katechezie jest postawione pytanie, odpowiedź znajduje się w zacytowanym tekście Pisma Świętego lub w zacytowanym tekście Katechizmu (niekiedy w przypisie), albo w nawiasie kwadratowym.

Teksty z Katechizmu cytowane są według „Katechizm Kościoła Katolickiego”, Pallottinum, Poznań 1994. Litery „KKK” podane w nawiasie obok tematu katechezy oznaczają wyżej wymieniony Katechizm Kościoła Katolickiego, a strony podane obok wskazują na strony w tym Katechizmie, na których dany temat się znajduje. Teksty biblijne na ogół nie są cytowane, są tylko podane ich adresy, a zatem trzeba je samemu znaleźć w Biblii.

 

PIĘĆ TEMATÓW WSTĘPNYCH

I. BÓG JEST KOCHAJĄCYM OJCEM            wersja wideo

II. JEZUS JEST PANEM I ZBAWICIELEM           wersja wideo

III. O PIŚMIE ŚWIĘTYM I JEGO WŁAŚCIWYM INTERPRETATORZE            wersja wideo

IV. OGÓLNE WIADOMOŚCI O MODLITWIE (KKK, STR. 575-596)            wersja wideo

V. TRADYCJA MODLITWY (KKK, str. 597-606)            wersja wideo

Katolicka Wspólnota Modlitewna-Ewangelizacyjna - MARANA THA